Careers

If you are interested in working with us please send your application 

Prosimy o umieszczenie w Państwa wiadomości "klauzuli zgody" jak poniżej:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. oraz przez inne podmioty Grupy Kapitałowej Polska Żegluga Morska."

Please insert in your application "consent clause" as follows:

"Pursuant to Article 6.1. and the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), I consent to the processing of my personal data for the purposes of current and future recruitment by Polsteam Brokers Ltd. and by other entities of the Polska Żegluga Morska Capital Group."

Please read the data protection information/Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną: GDPR/RODO